VietLotto VietLogo
Vẽ kết quả
Giai đoạn Loại Kết quả
2018-01-16 1D 6 0 1 9
2018-01-16 2D 7 5 4 2
2018-01-16 3D 3 8 7 0
2018-01-16 4D 8 9 5 1
2018-01-16 Miễn phí 8735 7484 9379 1241
2018-01-16 Miễn phí 6852 3537 7643 9940
VietLotto