VietLotto VietLogo
Vẽ kết quả
Giai đoạn Loại Kết quả
2019-01-21 1D 7 3 9 5
2019-01-21 2D 0 1 2 8
2019-01-21 3D 4 5 7 6
2019-01-21 4D 8 4 5 7
2019-01-21 Miễn phí 5124 9870 5722 8100
2019-01-21 Miễn phí 2467 9147 8021 2031
VietLotto