VietLotto VietLogo
Vẽ kết quả
Giai đoạn Loại Kết quả
2018-09-24 1D 6 5 8 3
2018-09-24 2D 7 0 2 9
2018-09-24 3D 1 3 7 4
2018-09-24 4D 3 6 9 8
2018-09-24 Miễn phí 4368 5970 3625 4098
2018-09-24 Miễn phí 7622 5301 9762 3215
VietLotto