VietLotto VietLogo
Vẽ kết quả
Giai đoạn Loại Kết quả
2020-05-30 1D 9 5 1 1
2020-05-30 2D 2 2 4 9
2020-05-30 3D 1 1 5 6
2020-05-30 4D 9 5 1 5
2020-05-30 Miễn phí 9088 3690 6308 3611
2020-05-30 Miễn phí 2468 8718 1167 4354
VietLotto